Privacy verklaring

Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) gevestigd aan Speelhuislaan 173 te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens: www.shiatsupraktijkbreda.nl

Speelhuislaan 173, kamer 1.20

4815 CD Breda

telefoon: 06 – 44974561

Mevr. M.L. Hendriks is de Functionaris Gegevensbescherming van Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda). Zij is te bereiken via info@shiatsupraktijkbreda.nl

Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteert Shiatsu Praktijk Breda (Shiatsu Breda) een aantal kernwaarden.

 • Informeren – Ik wil je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Ik let er nauw op dat mijn verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor je behandeling en de door jou gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Ik geef persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en stuur alleen na uw uitdrukkelijke toestemming nieuwsbrieven.
 • Beveiligen – Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eis dat ook van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Ik respecter je recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kan je lezen hoe ik deze kernwaarden in de praktijk breng en je recht op privacy respecteer en bescherm.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Indien ik, na uw expliciete toestemming, gegevens die noodzakelijk zijn voor uw behandeling heb opgevraagd heb bij derden, zoals bv uw huisarts. Dan worden deze gegevens ook opgenomen in het dossier.

Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras
 •  godsdienst of levensovertuiging
 •  seksuele leven
 •  gezondheid
 •  gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@shiatsupraktijkbreda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) neemt niet  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda)) tussen zit. Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) gebruikt o.a. de volgende computerprogramma’s of -systemen: Moneybird, Mail Chimp en Getbizzi.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

 Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Op de zorgnota/factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar. Te weten:
 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • kosten van het consult

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Shiatsu praktijk Breda heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met o.a. Google, e-boekhouden, Stack, MailChimp

Cookies, of vergelijkbare technieken

Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Aangezien wij de IP  adressen hebben geanonimiseerd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@shiatsupraktijkbreda.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Shiatsu praktijk Breda (Shiatsu Breda) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@shiatsupraktijkbreda.nl

Ik behoud het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden  op deze pagina gepubliceerd.